Alle kandidaten die zich inschrijven gaan door middel van de inschrijving onvoorwaardelijk
akkoord met de hieronder gestelde regels, bepalingen, beperkingen, voorwaarden en
voorschriften, waaronder en met name de verplichtingen waarbij de kandidaten door de
inschrijving gebonden worden aan de Stichting de Vlinders.

A. Definities

 1. De organisatie – Stichting de Vlinders.
 2. De Missverkiezing – Miss Regio georganiseerd door Stichting de Vlinders.
 3. De organisatrices – Susan Stundebeek en Cindy Beunk.
 4. Kandidaten – de dames die zich hebben ingeschreven voor de Missverkiezing Miss
  Regio.
 5. Voorselectie – dit is de selectie die plaatsvindt na het sluiten van de inschrijfperiode in
  samenwerking met een door de organisatie benoemde jury.
 6. Finalisten – de 20 Missen die geselecteerd zijn voor de finale.

B. Inschrijven

 1. Inschrijven is alleen mogelijk door middel van het volledig invullen van het
  inschrijfformulier op de website en het digitaal toezenden van 2 foto’s (1 portret en 1
  foto waar jij helemaal op staat).
 2. Aan de inschrijving zijn € 15,- administratiekosten verbonden, dit bedrag wordt niet
  geretourneerd.
 3. De inschrijfperiode eindigt op een tijdstip vermeld op deze website.
 4. Inschrijvingen die na de sluitingsdatum worden ontvangen worden niet in behandeling
  genomen.
 5. Inschrijvingen waarvan de foto´s niet zijn ontvangen of niet compleet zijn worden niet
  in behandeling genomen.
 6. Bij verhuizing van de kandidate moet zij dit direct bekend maken aan de organisatie
  onder vermelding van haar nieuwe woon- en verblijf plaats. Wijziging van e-mail adres,
  mobiel nummer of , telefoon nummer dient tevens direct te worden opgegeven aan de
  organisatie.
 7. De kandidate is kleiner dan 1,74 meter.

C. Algemene bepalingen.

 1. Kandidaten kunnen zich laten inschrijven indien zij de leeftijd van 16 jaar hebben
  bereikt, met dien verstande dat kandidaten met de leeftijd van 16 en 17 jaar zich alleen
  kunnen laten inschrijven met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van hun
  wettelijke vertegenwoordigers.
 2. Controle van de leeftijd zal plaatsvinden door middel van een door de kandidate te
  overleggen geldig legitimatiebewijs.
 3. De kandidate is kleiner dan 1,74 meter.
 4. De kandidate is van nature van het vrouwelijk geslacht.
 5. Kandidaten die niet de Nederlandse nationaliteit bezitten moeten in het bezit zijn van
  een door de overheid verstrekte geldige verblijfstitel.
 6. De organisatie is niet verantwoordelijk voor enige vertraging m.b.t. het te laat, of het
  niet ontvangen hebben van inschrijfformulieren met welke reden dan ook.
 7. De kandidate heeft zich niet op een dusdanige wijze laten vastleggen op beelddragers
  dat dit als pornografisch kan worden beschouwd of zich op een zodanige wijze laten
  vastleggen op beeld of geluidsdragers dat dit afbreuk doet of kan doen aan de goede
  naam van de Stichting.
 8. Kandidaten die foto’s gebruiken waarbij blijkt dat zij niet zelf op de foto staan worden
  van deelname uitgesloten. Foto’s die gestuurd worden van filmsterren worden niet
  geplaatst.
 9. Indien geselecteerd voor de finale dient de finalisten zich op een gedisciplineerde en
  onbesproken manier te gedragen overeenkomstig de aanwijzingen van de organisatie
  c.q. organisatrices.
 10. De organisatie kan nooit verantwoordelijk worden gehouden indien sponsoren hun
  toegezegde prijzen niet waarmaken.
 11. Alle prijzen zijn onderworpen aan belastingen zoals deze in de wet zijn opgenomen.
 12. De organisatie sluit hierbij alle verantwoordelijkheid uit voor enig verlies of schade die
  mogelijkerwijs zou kunnen ontstaan door deelname aan de miss verkiezing. De
  kandidaten, halve finalisten en/of finalisten participeren op eigen risico aan de miss
  verkiezing en hebben geen enkel recht op het indienen van een claim bij de
  organisatie.
 13. Het verstrekken van valse gegevens en/of informatie zal resulteren in diskwalificatie.
  Hierbij maakt het niet uit of dit voor, tijdens of na de finale / kroning ontdekt wordt.
 14. De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gehouden indien het evenement om
  welke reden dan ook niet (tijdig) plaatsvindt.
 15. De Missen van Miss Regio verplichten zich met het winnen van de verkiezing
  om zich voor de periode van minimaal twee jaar, ingaande op de dag van de finale,
  onder contract te stellen van de organisatie en/of een door de organisatie aan te
  wijzen derde partij.
 16. Het verstrekken onjuiste of onvolledige gegevens zal leiden tot diskwalificatie ongeacht
  het tijdstip waarop dit naar voren komt.
 17. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het ten dele of het geheel
  annuleren van de miss verkiezing of tussentijdse wijziging van genoemde dagen en
  tijdstippen waarop de verkiezingen zullen worden gehouden.
 18. De Miss Regio verplicht zich om voor de periode van twee jaar, ingaande op de dag van
  de finale, zich onder contract te stellen van de organisatie en/of een door de
  organisatie aan te wijzen derde.

Alle informatie in dit document is onder voorbehoud van druk- en zetfouten.
2023 Organisatie Miss Regio™